خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس پنجم:
Growing up
زمان گذشته ساده :

زمان گذشته ساده برای بیان اموری استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده و خاتمه پیدا کرده باشد. مثال :

I worked yesterday.
من دیروز کار کردم

ساختار زمان گذشته ساده بصورت زیر می باشد:

گذشته فعل اصلی+ فاعل

توجه : افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها به فعل گذشته ساده تبدیل می گردند. مانند :

rain ► rained
work ► worked

توجه : زمانیکه انتهای فعل به e ختم شده باشد، برای ساختن زمان گذشته فعل ، افزودن -d به انتهای آن کافی می باشد. مثال :

exercise ► exercised

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف بیصدا وجود داشته باشد، y حذف شده و بجای آن ied- قرار می گیرد. مانند :

study ► studied

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف صدادار وجود داشته باشد، گذشته فعل بصورت عادی yed- نوشته می شود. مانند :

play ► played

توجه : اگر انتهای فعل به حروف صدا دار (a, e, i, o, u) ختم نشود ولی ماقبل آن حرف صدا دار باشد، هنگام اضافه شدن ed- حرف آخر تکرار می شود. مانند :

stop ► stopped
ترکیبهای مختلف جملات زمان گذشته ساده :

همانطور که گفته شد ساختار جملات گذشته ساده بصورت فاعل + گذشته فعل اصلی می باشد. جملات پرسشی گذشته ساده با افزودن did به ابتدای جمله و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

Did you watch TV last night?

جملات منفی گذشته ساده نیز با افزودن didn't ماقبل فعل اصلی و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

I didn't watch TV last night.

توجه : به افعالی از قبیل did فعل کمکی گفته می شود. این افعال جهت ساختن زمانهای مختلف بکار رفته و به تنهایی معنایی ندارند.


توجه : همانطور که گفته شد همیشه از فعل کمکی did در ابتدای جمله برای ساختن جملات پرسشی و از فعل کمکی didn't ماقبل فعل اصلی برای ساختن جملات منفی استفاده می شود.

زمانیکه فعل اصلی جمله از ترکیبات (be (was / were باشد، جملات پرسشی و منفی بدون استفاده از did و didn't و بصورت زیر نوشته می شوند. مثال:

I was late.
I wasn’t late.
Was I late?

You were happy.
You weren’t happy.
افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده:

افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده با اضافه نمودن ed- به انتهای آنها ساخته نشده و ساختار فعل عوض می شود. مثال :

go ► went :
I went to school. من به مدرسه رفتم

فهرست مهمترین افعال بی قاعده به همراه گذشته آنها عبارتند از:

do ► did انجام دادن
have ► had داشتن
go ► went رفتن
come ► came آمدن
eat ► ate خوردن
fly ► flew پرواز کردن
get ► got بدست‌ آوردن
give ► gave دادن
ride ► rode سوار شدن
say ► said گفتن
see ► saw دیدن
sit ► sat نشستن
stand ► stood ایستادن
leave ► left ترک کردن
take ► took گرفتن – بردن
drive ► drove رانندگی کردن
کاربرد Quantifier ها :

quantifiers (لغاتی که بیانگر کمیت و تعداد می باشند) به کلماتی اطلاق می شود که قبل از اسم (شمارشی یا غیر شمارشی) آمده و کمیت آنرا مشخص می کند. پرکاربردترین quantifier ها عبارتند از:

all: 100%
most: 90%
a lot of: 80% - lots of: 80% - many: 80% - much: 80%
some: 70% - any: 70%
a few: 30% - a little: 30%
few: 10% - little: 10%
none: 0%

توجه: some به معنی چندتایی و مقداری ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

I’ve got some oranges.
I’ve got some water.

توجه: از آنجاییکه some تنها در جملات مثبت بکار می رود، بجای آن در جملات منفی و سوالی از any استفاده می شود. مثال:

I haven’t got any apples.
Have you got any bread?

توجه: many, a few, few فقط برای اسامی شمارشی و کلماتmuch , a little, little فقط برای اسامی غیر قابل شمارشی بکار می روند.

کاربرد much, many, a lot of :

much به معنی مقدار زیاد ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How much water is there?
There isn’t much water.

many به معنی تعداد زیاد ماقبل اسامی قابل شمارش جمع و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How many oranges are there?
There aren’t many eggs.

a lot of به معنی تعداد و مقدار زیاد بجای much و many ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بکار می رود. مثال:

There are a lot of oranges.
There is a lot of water.