خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس ششم:
Around town
کاربرد can و could :

همانطور که در درسهای گذشته دیدیم، can به معنی (امکان داشتن و توانستن) در جملات بکار می رود. مثال :

I can speak English.
من می توانم انگلیسی صحبت کنم

We can run fast.
ما می توانیم سریع بدویم

در این ساختار can فعل کمکی می باشد. بنابراین برای ساختن جمله منفی باید not را به آن اضافه نماییم و یا برای جملات پرسشی می بایست can را به ابتدای جمله بیاوریم.

 توجه داشته باشید که can't حالت مخفف can not می باشد. مثال :

I can't speak Russian.

Can we skate?
No, you can’t.

توجه : can به مفهوم (اجازه داشتن و همچنین بیان پیشنهاد و درخواست) نیز در جملات بکار می رود. مثال :

Can I help you?
What can I do?
Can you help me?
Can you tell me how to get to the aquarium?

could حالت گذشته can بوده و برای بیان توانستن در زمان گذشته بکار می رود. مثال:

I could swim.
We couldn’t swim.
Could he swim?

همچنین could برای بیان امکان داشتن و همچنین بیان پیشنهاد و درخواست در زمان حال ساده نیز بکار می رود. مثال:

We could go to the cinema tonight.
We could play tennis.
Could you giv me directions?