خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس هشتم:
At home
ضمایر ملکی :

همانگونه که در درسهای گذشته دیدید صفت ملکی قبل از اسم آمده و مالکیت شیء را بیان می کند. مانند my book (کتاب من)

ضمایر ملکی جایگزین اسم و صفت ملکی شده و مفهوم (دارایی) را می رساند. مثال:

This is my pen. این قلم من است
This is mine. این مال من است

ضمایر ملکی عبارتند از:

mine - yours - his - hers - its
ours - yours - theirs
کاربرد صفت :

همانگونه که می دانید، صفت در زبان انگلیسی ماقبل اسم قرار گرفته و حالت و چگونگی آنرا بیان می کند. اگر اسم دارای چندین صفت در جمله باشد، از الگوی زیر در چیدمان آن استفاده می کنیم:

اسم + صفت جنس + صفت ملیت + صفت رنگ + صفت اندازه + صفت کیفیت

مثال :

a smart new woollen jacket
a pair of expensive black designer jeans
some big round bright red sunglasses
some comfortable large white cotton T-shirt
some nice wide-fitting brown leather walking shoes