خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس نهم:
Things happen
زمان گذشته استمراری :

زمان گذشته استمراری برای اموری استفاده می شود که در زمان مشخصی از گذشته رخ داده و در همان زمان استمرار داشته است. مثال:

I was listening to the radio yesterday.
من دیروز داشتم به رادیو گوش می کردم

جمله فوق استمرار گوش دادن به رادیو را در زمان گذشته نشان می دهد. ساختار جملات گذشته استمراری بصورت زیر می باشد:

ing + فعل اصلی + was/were + فاعل

مثال :

I was watching TV.
من داشتم به تلویزیون نگاه می کردم

توجه : برای ساختن ترکیبهای منفی زمان گذشته استمراری، کافیست پس از افعال was, were از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن was, were به ابتدای جمله ساخته می شوند. مثال :

Was he sitting in the garden?
No, he wasn’t.

توجه : برای بیان اموری که در زمان گذشته استمرار داشته و با کار دیگری برخورد می کند، زمان گذشته استمراری همراه با یک جمله حال ساده (که معمولا با عبارت when همراه است) بکار می رود. مثال:

He was watching TV when we arrived.
زمانیکه ما رسیدیم، او داشت تلویزیون نگاه می کرد
کاربرد while و as در زمان گذشته استمراری :

کلمات while و as به معنی (هنگامیکه) در ابتدای جملات گذشته استمراری هنگام اتصال به جملات گذشته ساده بکار می روند. مثال:

While you were driving, I saw you.
هنگامیکه داشتید رانندگی می کردید، من شما را دیدم

I was watching TV as he came.
هنگامیکه او آمد، داشتم تلویزیون نگاه می کردم

توجه : هنگامیکه when, while, as در وسط جمله بکار رود، علامت (,) حذف می شود، در غیر اینصورت از (,) مابین جمله گذشته ساده و گذشته استمراری استفاده می کنیم. مثال:

I saw you while you were driving.
While you were driving, I saw you.
هنگامیکه داشتید رانندگی می کردید، من شما را دیدم
ضمایر انعکاسی :

ضمایر انعکاسی برای انعکاس کار انجام شده به فاعل جمله بکار می روند. این ضمایر عبارتند از:

myself - yourself - himself - herself - itself
ourselves - yourselves - themselves

مثال:

My sister made herself sick from eating so much.
خواهرم با خوردن بیش از حد، خودش را مریض کرد

توجه : ترکیب by با ضمایر انعکاسی مفهوم (به تنهایی) می دهد. مثال:

I made it by myself.
من به تنهایی آنرا ساختم