خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس اول:
The way we are
کاربرد صفت :

همانگونه که می دانید، صفت در زبان انگلیسی ماقبل اسم قرار گرفته و حالت و چگونگی آنرا بیان می کند. اگر اسم دارای چندین صفت در جمله باشد، از الگوی زیر در چیدمان آن استفاده می کنیم:

اسم + صفت جنس + صفت رنگ + صفت اندازه + صفت کیفیت

مثال :

a smart new woollen jacket
a pair of expensive black designer jeans
some big round bright red sunglasses
some comfortable large white cotton T-shirt
some nice wide-fitting brown leather walking shoes
کاربرد قید :

همانگونه که می دانید قید در جملات برای بیان چگونگی فعل استفاده می شود. مثال :

You speak English well.

قیدها به پنج دسته مهم زیر تقسیم می شوند:

1 - قید حالت 2- قید مکان 3- قید زمان 4- قید تکرار 5- قید مقدار


قید تکرار همواره قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. همچنین قیدهایی نظیر finally, recently می توانند ابتدا و انتهای جملات نیز ذکر شوند. مثال:

I usually play tennis with Jenny.
She’s always tired in the evening.
Finally we arrived home.
Have you seen any good films recently?

قید حالت، معمولا در انتهای جمله قرار می گیرد. مثال:

He spoke quickly.
They left the room quietly.
He worked hard.

قید مقدار، معمولا قبل از صفت یا قید حالت و گاهی قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد. مثال:

I don’t quite understand this exercise.
Be careful! You almost broke the window.
We didn’t do much today.