خودآموز تاچ استون - سطح 3فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 3
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  The way we are
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Experiences
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Wonders of the world
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Family life
  Practice
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Food choices
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Managing life
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Relationships
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  What if?
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Tech savvy?
مرور درسآزمون
درس دهم:
  What's up?
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Impressions
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  In the news
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی