فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 3

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - The way we are [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - Experiences [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - Wonders of the world [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - Family life
  - Practice [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - Food choices [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - Managing life [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - Relationships [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - What if? [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - Tech savvy? [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - What's up? [مشاهده خلاصه درس]


درس یازدهم:
  - Impressions [مشاهده خلاصه درس]


درس دوازدهم:
  - In the news [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی