خودآموز تاچ استون - سطح 3فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 3
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  The way we are
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Experiences
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Wonders of the world
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Family life
  Practice
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Food choices
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Managing life
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Relationships
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  What if?
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Tech savvy?
مرور درسآزمون
درس دهم:
  What's up?
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Impressions
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  In the news
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست