فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 3

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   The way we are
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Experiences
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Wonders of the world
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Family life
   Practice
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Food choices
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Managing life
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Relationships
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   What if?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   Tech savvy?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   What's up?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   Impressions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   In the news
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی