خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس دهم:
What's up?
زمان حال کامل :

به عبارت (علی به مدرسه رفته است) توجه نمایید. این جمله به مفهوم رفتن علی در گذشته می باشد و در حال حاضر نیز اثر رفتن علی مشخص بوده و تا کنون ادامه دارد. به این زمان حال کامل یا ماضی نقلی گفته می شود. به عبارت دیگر حال کامل زمانی است که در گذشته شروع شده و نتیجه و اثر آن در حال حاضر باقی مانده باشد.ساختار جملات حال کامل بصورت زیر می باشد:

قسمت سوم فعل + have / has + فاعل

مثال :

He learns English every day.
حال ساده : او هر روز انگلیسی می آموزد

He has learned English for two years.
حال کامل : او برای مدت دو سال انگلیسی خوانده است

توجه : در انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود. مثال :

She has lived in Iran since 1380.
او از سال 1380 تا کنون در ایران زندگی کرده است

She has lived in Iran for two years.
او برای دو سال در ایران زندگی کرده است

توجه : کاربرد دیگر زمان حال کامل در جملاتی است که از گذشته نامعلوم شروع شده و اثر آن تا کنون باقی مانده باشد. مثال:

I haven't gone there.
من به آنجا نرفته ام
قسمت سوم فعل( اسم مفعول) :

اسم مفعول یا قسمت سوم افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها (مانند زمان گذشته ساده) بدست می آید. درخصوص افعال بی قاعده قسمت سوم آنها از قاعده خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود. قسمت سوم برخی از افعال بی قاعده بصورت زیر است:

have ► had go ► gone see ► seen
begin ► begun sing ► sung do ► done
take ► taken draw ► drawn
choose ► chosen forget ► forgotten
کاربردfor, since, yet, just :

همانطور که در مثالهای قبل دیدیم، انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود. مثال:

I’ve worked here for six years.
We’ve lived in this house since 1995.

yet به معنی (هنوز) در جملات منفی یا پرسشی و just به معنی (چند لحظه قبل) در جملات مثبت و already به معنی (پیش از این) در جملات مثبت نیز می تواند بکار رود. مثال:

Have you had breakfast yet?
No, not yet.

I haven’t had a shower yet.

I’ve just made some coffee.
They’ve just got up.
They’ve already gone to work.

توجه : همانطور که دیده می شود، just و already مابین فعل کمکی have, has و اسم مفعول بکار می روند. همچنین yet معمولا در انتهای جملات حال کامل نوشته می شود.

توجه : گاهی از before به معنی (قبلا) در انتهای جملات حال کامل استفاده می شود. مثال:

I haven’t seen her before.

توجه : در جملات حال کامل می توان از since به همراه یک جمله کوتاه حال ساده نیز استفاده نمود. مثال:

I haven’t seen that book since you came here.

توجه : گاهی کلمات ever و never در زمان حال کامل مابین فعل کمکی have, has و اسم مفعول بکار می روند. مثال:

Have you ever seen Isfahan?
No, I have never seen it.
زمان حال کامل استمراری :

زمان حال کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان بخصوصی از گذشته آغاز گشته و تا کنون بصورت مستمر ادامه داشته باشد. ساختار زمان حال کامل استمراری بصورت زیر می باشد:

قید زمان ing + for + فعل + have/has been+ فاعل

مثال:

I have been learning English for a long time.
برای مدت طولانی به آموختن زبان انگلیسی پرداختم و تا کنون نیز ادامه دارد.

به ترکیبهای پرسشی و منفی زمان حال کامل توجه نمایید:

I haven’t been learning English for a long time.
Has she been learning English for a long time?

توجه : همانگونه که در درسهای گذشته دیدیم، افعال غیر حرکتی معمولا بصورت استمراری (ing دار) بکار برده نمی شوند. افعال غیر حرکتی یا state verbs افعالی هستند که برای نشان دادن حالتی بکار می روند. مانند متنفر بودن، دوست داشتن، ترجیح دادن و ... مهمترین افعال غیر حرکتی عبارتند از :

Thinking & opinions: believe, feel, hate, know, like, love, prefer, think, understand, want
Sense: appear, feel, look, seem, smell, sound, taste

مثال:

I feel cold. I see her. David likes art and music. Phil and Julie have three children.