خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس یازدهم:
Impressions
کاربرد must, might, can’t در نتیجه گیری و قیاس :

must به مفهوم نتیجه گیری در جملات انگلیسی، هنگامی که از نتیجه فعل مطمئن باشیم، بکار می رود. مثال:

He must be very rich if he’s got a Rolls-Royce.

might زمانیکه از نظر گوینده نتیجه محتمل است، بکار برده می شود. مثال:

The shutters are closed. She might be asleep.

can’t زمانیکه از نظر گوینده نتیجه غیر محتمل و بعید باشد، بکار برده می شود. مثال:

They can’t be poor if they live in the most expensive part of town.

توجه: در مفهوم نتیجه گیری و قیاس، can’t منفی must می باشد. مثال:

It must be difficult to live without electricity.
It can’t be easy to live without electricity.
پسوندهای صفت ساز ing و ed

از پسوندهای ed و ing می توان برای ساختن صفت استفاده نمود. مثال :

Ali's job is boring. شغل علی خسته کننده است
Ali is bored with his job. علی از شغلش خسته شده است

در ترکیبان فوق، معمولا صفتی که به ed ختم می شودبه چگونگی شخص اشاره نموده و صفتی که به ing ختم می شود، درخصوص دلیل احساس شخص بیان می گردد.