خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس دوازدهم:
In the news
جملات معلوم و مجهول :

به جملاتی که در آن فاعل نقش موثری را به عهده دارد و فعل جمله به فاعل آن بر می گردد، جمله معلوم گفته می شود. تمامی جملاتی که تاکنون آموخته ایم جملات معلوم می باشند. مثال :

I study English.

به جملاتی که در آن مفعول نقش موثری را به عهده دارد و فعل بصورت عمل انجام شده به مفعول نسبت داده شود، جمله مجهول می گویند. به جملات زیر توجه نمایید :

Ali sees me.
جمله معلوم : علی من را می بیند
I am seen.
جمله مجهول : من دیده می شوم

همانطور که می بینید جهت تبدیل جملات معلوم به مجهول، ابتدا مفعول را به ابتدای جمله آورده ، سپس فاعل را حذف نموده و فعل اصلی جمله را به صورت اسم مفعول آن به همراه زمان مناسب to be ذکر می کنیم.

اسم مفعول :

اسم مفعول یا Past participle به شکل سوم فعل گفته می شود. شکل سوم افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها (مانند زمان گذشته ساده) بدست می آید. درخصوص افعال بی قاعده شکل سوم آنها از قاعده خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود. شکل سوم برخی از افعال بشرح زیر است:

see ► seen draw ► drawn build ► built
learn ► learned speak ► spoken
discover ► discovered

ساختار جملات مجهول حال ساده:

(فاعل + by) ... + اسم مفعول + am/is/are + مفعول

مثال :

Every year the government builds a new railway line.
► A new railway line is built by the government every year.

ساختار جملات مجهول گذشته ساده:

(فاعل + by) ... + اسم مفعول + was/were + مفعول

مثال :

Last year the government built a new railway line.
► A new railway line was built by the government last year.