خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس سوم:
Wonders of the world
صفت عالی :

صفت عالی برای مقایسه برتری میان چندین اسم بکار می رود. مانند علی بلندقدترین دانش آموز است. در این جمله بلندقدترین صفت عالی می باشد. در زبان انگلیسی صفت عالی با افزودن est- به انتهای صفتهای تک سیلابی ساخته می شود. مثال :

tall : بلند ► tallest : بلندترین
Ali is the tallest student.
علی قدبلندترین دانش آموز است

توجه : the در جملاتی که دارای صفات عالی هستند همیشه قبل از صفت عالی بکار می رود. مثال :

Ali is the youngest child.
علی جوانترین بچه است
صفت عالی چند سیلابی :

در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful ، صفت عالی با افزودن most به ابتدای لغت ساخته می شود. مانند : most beautiful
مثال:

Isfahan is the most beautiful city in Iran.
اصفهان زیباترین شهر ایران است
صفت عالی بی قاعده :

بعضی صفتهای عالی بی قاعده هستند و با افزودن -est به انتهای صفت ساخته نمی شوند. مانند :

Good : خوب ► Best : بهترین
Bad : بد ► Worst : بدترین
far : دور ► furthest : دورترین
ترکیب much با صفت عالی :

ترکیب much با صفت عالی به آن مفهوم (خیلی) می دهد. (در این حالت از very استفاده نمی شود) مثال:

This book is much cheaper than that book.
این کتاب از آن کتاب بسیار ارزانتر می باشد