خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس چهارم:
Family life
Practice
کاربرد used to :

used to به معنی (عادت داشتن به ...) جهت بیان عادت به انجام کاری در زمان گذشته بکار می رود. (که در زمان حال ترک شده باشد) مثال:

I used to drink too much coffee.
در گذشته عادت به نوشیدن مقدار زیادی قهوه داشتم

از آنجائیکه used to بیانگر زمان گذشته است، با استفاده از فعل کمکی did می توان جملات را سوالی و منفی نمود. مثال:

I didn’t use to eat coffee.
در گذشته عادت به نوشیدن قهوه نداشتم

Did he use to avoid sweet?
آیا او عادت به پرهیز از شیرینی داشت

No, he didn’t.
خیر

توجه: می توان از would مشابه used to جهت بیان انجام کاری که در زمان گذشته بصورت مداوم انجام می شده، نیز استفاده نمود. مثال:

Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.
She would cycle to school.

توجه: می توان از زمان گذشته ساده نیز جهت بیان انجام کاری که در زمان گذشته بصورت مداوم انجام می شده، مشابه used to استفاده نمود. مثال:

She walked 5kms every day.
We lived in Italy.