خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس پنجم:
Food choices
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش :

اسامی شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش هستند. مانند کتاب ، میز و... اسم جمع این اسامی با s (و یا es) همراه می باشد. مانند: books , tables
اسامی غیر شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش نیستند. مانند آب، نمک، حبوبات و ... اسامی غیر شمارشی بصورت مفرد در جمله ظاهر می شوند و هنگامی که بخواهیم اسامی غیر شمارشی را بصورت جمع در جمله بکار ببریم از عبارتهایی نظیر قطعه ، لیوان ، کیلو و ... بسته به نوع اسم استفاده می کنیم.
مثال :

two glasses of water دو لیوان آب
two kilos of rice دو کیلو برنج
three pieces of bread سه تکه نان

برخی از اسامی غیر قابل شمارشی عبارتند از:

abstract ideas: health, advice, help, luck, fun
sports and activities: tennis, swimming, golf, basketball
illnesses: cancer, AIDS, diabetes, dengue
natural events: rain, snow, wind, light, darkness
academic subjects: English, Chemistry, Art, Mathematics
foods: rice, milk, sugar, fat

توجه: فعل اسامی غیر قابل شمارشی، بصورت مفرد در جملات بکار می رود. مثال:

Fat isn’t good for you.
چربی برای شما خوب نیست

Mathematics is my favorite subject.
ریاضیات موضوع مورد علاقه من است

توجه: ماقبل اسامی غیر قابل شمارش از a, an استفاده نمی شود. ولی می توان از the هنگامی که به اشیای خاصی اشاره می شود استفاده نمود. مانند: the water

کاربرد Quantifier ها :

quantifiers (لغاتی که بیانگر کمیت و تعداد می باشند) به کلماتی اطلاق می شود که قبل از اسم (شمارشی یا غیر شمارشی) آمده و کمیت آنرا مشخص می کند. پرکاربردترین quantifier ها عبارتند از:

all(100%)
most(90%)
a lot of(80%) lots of(80%) many(80%) much(80%)
some(70%) any(70%)
a few(30%) a little(30%)
few(10%) little(10%)
none(0%)

توجه: some به معنی چندتایی و مقداری ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

I’ve got some oranges.
I’ve got some water.

توجه: از آنجاییکه some تنها در جملات مثبت بکار می رود، بجای آن در جملات منفی و سوالی از any استفاده می شود. مثال:

I haven’t got any apples.
Have you got any bread?

توجه: many, a few, few فقط برای اسامی شمارشی و کلماتmuch , a little, little فقط برای اسامی غیر قابل شمارشی بکار می روند.

کاربرد much, many, a lot of :

much به معنی مقدار زیاد ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How much water is there?
There isn’t much water.

many به معنی تعداد زیاد ماقبل اسامی قابل شمارش جمع و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How many oranges are there?
There aren’t many eggs.

a lot of به معنی تعداد و مقدار زیاد بجای much و many ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

There are a lot of oranges.
There is a lot of water.
کاربرد too :

too قبل از صفت به معنی (خیلی، آنقدر زیاد) بوده و به جمله مفهوم منفی می دهد. مثال:

The water is too cold.
آب آنقدر سرد است که نمی توان در آن شنا کرد

I can't drink this tea. It's too hot.
نمی توانم این چای را بنوشم، خیلی داغ است

توجه : فعل جمله پس از too بصورت مصدر (با to) بکار می رود. مثال:

The water is too cold to swim.
The tea is too hot to drink.

توجه : اگر بخواهیم فعل جمله را به شخصی نسبت دهیم، پس از too از for همراه با مفعول یا ضمیر مفعولی استفاده می کنیم. مثال:

The water is too cold for him to swim.
The tea is too hot for me to drink.
It’s too dangerous for children to go swimming at that beach.
کاربرد enough :

enough قبل از صفت به معنی (به اندازه کافی) بوده و به جمله مفهوم مثبت می دهد. مثال:

He is old enough to go to school.
او به اندازه کافی بزرگ شده که به مدرسه برود
It was warm enough to go to school.
به اندازه کافی هوا گرم شده که بتوانیم به مدرسه برویم