خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس هفتم:
Relationships
ضمایر ربطی :

ضمایر ربطی یا Relative Pronouns مانندwho, what, when, where, that ضمایری هستند که برای اتصال مابین جملات اصلی و جملات تابع بکار می روند. مثال:

Fred is the man.
Fred cleans the school.
► Fred is the man who cleans the school.
فرد مردی است که مدرسه را تمیز می کند

برخی از ضمایر ربطی عبارتند از:
who (به معنی که) برای اشاره به فاعل انسان بکار می رود.
whom (به معنی که او را) برای اشاره به مفعول انسان بکار می رود.
which (به معنی که) برای اشاره به فاعل و مفعول اشیاء بکار می رود.
that (به معنی که) بجای who, whom, which می تواند بکار برود.
مثال:

A dentist is someone that takes care of people’s teeth.
A watch is a thing which shows the time.
A dictionary is a book that tells you the meaning of words.

توجه : هنگامیکه ضمایر ربطی بصورت مفعول در جمله نوشته می شوند، حذف آنها، تغییری در مفهوم جمله بوجود نمی آورد. مثال:

The book that you bought gives great information about holidays
►The book you bought gives great information about holidays.

توجه : زمانیکه ضمایر ربطی بصورت فاعل در جمله نوشته می شود، نمی تواند حذف شود. مثال:

The author who wrote that book did a great job.
► The author wrote that book did a great job.
افعال دو جزئی :

افعال دو جزئی یا Phrasal Verbs ، افعالی هستند که از دو کلمه شامل فعل اصلی و حرف اضافه، تشکیل شده و معنی متفاوتی نسبت به فعل اصلی دارند. مانند turn on (روشن کردن)
برخی از افعال دو جزئی رایج عبارتند از:

turn on, turn off, fill up, try on, take off, put out, break up, take out, give up, pick up, look up, put on, put off, turn up, turn down

مثال :

I will turn on the car.

عبارت فوق بصورت زیر نیز می تواند نوشته شود:

I will turn the car on.

در این جمله مفعول مابین دو قسمت افعال دو جزئی قرار می گیرد.

توجه : اگر بجای مفعول از ضمایر مفعولی استفاده نماییم، ضمیر مفعولی می بایست مابین دو قسمت افعال دو جزئی نوشته شود. به عبارت دیگر جملات زیر از نظر نگارش صحیح بوده و معنی واحدی می دهد:

I will turn off the light.
I will turn the light off.
I will turn it off.
من چراغ را خاموش خواهم کرد

ولی جمله زیر نادرست است:

I will turn off it.

توجه : برخی از افعال دو جزئی قابلیت جداشدن از هم را نداشته و همواره بصورت یک ترکیب مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه ای از این افعال عبارتند از:

look for, search for, think of, look for, hold on, get on, catch on, get off, keep on, ask for, fall off,

مثال:

I am looking for my book.

به عبارت دیگر جمله زیر نادرست می باشد:

I am looking my book for.