خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس هشتم:
What if?
کاربرد wish :

جملاتی که بیانگر آرزو و افسوس در زمانهای مختلف باشند، با عبارت I wish به معنی (ای کاش) آغاز می گردند. در ساختار این جملات همیشه فعل جمله یک زمان عقب تر از زمان مفهومی جمله نوشته می شود. مثال:

I wish my laptop were a little faster.
Sometimes I wish I’d never met her.

توجه : در این جملات معمولا از were بجای was استفاده می شود. مثال:

I wish I weren’t so tired.

توجه: گاهی از If only بجای wish به مفهوم فوق نیز استفاده می شود. مثال:

If only we didn’t have to go today.

توجه : wish یا If only جهت بیان اعتراض به وضع کنونی نیز استفاده می شود. مثال:

I wish he would stop smoking.
If only they wouldn’t make a mess.
جملات شرطی غیر حقیقی نوع اول:

جملات شرطی نوع اول به جملاتی دلالت دارد که احتمال رویدادی در آینده نزدیک را به شرط انجام فعلی در زمان حال بیان نماید. مثال:

If I have time, I will phone you.
اگر زمان داشته باشم به تو تلفن خواهم کرد

ساختار جملات شرطی نوع اول بصورت زیر می باشد:

جمله پاسخ در زمان آینده ساده , جمله شرط در زمان حال ساده if

مثال :

If he studies hard, he will pass the exam.

If I have time, I'll finish the homework this afternoon.
اگر فرصت داشته باشم، تمریناتم را این بعدازظهر تمام خواهم کرد

همچنین می توان جملات شرطی نوع اول را بصورت زیر نیز بکار برد:

جمله شرط در زمان حال ساده if جمله پاسخ در زمان آینده ساده

مثال :

He will pass the exam if he studies hard.
در آزمون قبول خواهد شد اگر به سختی درس بخواند
I'll finish the homework this afternoon if I have time.
تمریناتم را این بعد ازظهر تمام خواهم کرد اگر فرصت داشته باشم
کاربرد جملات شرطی غیر حقیقی نوع دوم:

جملات شرطی نوع دوم، زمانی استفاده می شود که انجام جمله شرط برای گوینده فرضی و غیر ممکن باشد. (مثلا اگر چینی صحبت می کردم.... یا اگر خانواده اش می دانستند و ...) ساختار جملات شرطی نوع دوم بصورت زیر می باشد:

جمله پاسخ زمان آینده در گذشته , جمله شرط زمان گذشته ساده if

مثال :

If I spoke Chinese, I would apply for that job.
اگر می توانستم چینی صحبت کنم، برای آن کار درخواست می دادم
If her parents knew about her tattoo, they would be angry.
اگر خانواده اش خالکوبی را می فهمیدند، عصبانی می شدند

توجه : در قسمت شرط جملات شرطی نوع دوم، بجای was معمولا از were استفاده می شود. مثال:

If I were you, I wouldn’t go there.
اگر بجای تو بودم، به آنجا نمی رفتم
If he were rich, he could help you.
اگر او پولدار بود، می توانست به شما کمک کند