خودآموز تاچ استون - سطح 3خودآموز تاچ استون - سطح 3 (خلاصه درسها)
درس نهم:
Tech savvy?
جملات پرسشی غیر مستقیم :

همانگونه که در درسهای گذشته دیدیم، عبارتهای اسمی یا Noun Clauses مجموعه ای از کلمات مرتبط با هم از قبیل فعل، فاعل و مفعول بوده که بعنوان اسم در جملات ظاهر می شوند. مثال:

I don’t know who the author is.

برای اتصال جملات پرسشی yes/no به جملاتی از قبیل I don’t know, Do you know, Could you tell me و ... از قوانین زیر پیروی می کنیم:

Do you know, Could you tell me و ... از قوانین زیر پیروی می کنیم:

1 – جمله را با یکی از عبارات مشابه زیر شروع می کنیم:

I don’t know
I wonder
I’d like to know
Do you know
Could you tell me
Would you mind tell me

2 – جمله پرسشی را از حالت سوالی خارج نموده و آنرا توسط if یا whether به جمله مورد نظر متصل می کنیم. مثال :

Is it any good book here?
►I don’t know if it’s any good book here.

Did he like the novel?
► I wonder whether he liked the novel.

توجه: برای ارتباط جملات پرسشی با WH نیز مشابه قسمت قبل عمل کرده ولی بجای if یا whether از همان کلمه پرسشیWH استفاده می کنیم. مثال:

What’s the book about?
►I don’t know what the book’s about.
یادآوری افعال دو جزئی :

افعال دو جزئی یا Phrasal Verbs ، افعالی هستند که از دو کلمه شامل فعل اصلی و حرف اضافه، تشکیل شده و معنی متفاوتی نسبت به فعل اصلی دارند. مانند turn on (روشن کردن)
برخی از افعال دو جزئی رایج عبارتند از:

turn on, turn off, fill up, try on, take off, put out, break up, take out, give up, pick up, look up, put on, put off, turn up, turn down

مثال :

I will turn on the car.

عبارت فوق بصورت زیر نیز می تواند نوشته شود:

I will turn the car on.

در این جمله مفعول مابین دو قسمت افعال دو جزئی قرار می گیرد.

توجه : اگر بجای مفعول از ضمایر مفعولی استفاده نماییم، ضمیر مفعولی می بایست مابین دو قسمت افعال دو جزئی نوشته شود. به عبارت دیگر جملات زیر از نظر نگارش صحیح بوده و معنی واحدی می دهد:

I will turn off the light.
I will turn the light off.
I will turn it off.
من چراغ را خاموش خواهم کرد

ولی جمله زیر نادرست است:

I will turn off it.

توجه : برخی از افعال دو جزئی قابلیت جداشدن از هم را نداشته و همواره بصورت یک ترکیب مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه ای از این افعال عبارتند از:

look for, search for, think of, look for, hold on, get on, catch on, get off, keep on, ask for, fall off,

مثال:

I am looking for my book.

به عبارت دیگر جمله زیر نادرست می باشد:

I am looking my book for.