خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Where are you from
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Right place, wrong person
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Pland and dreams
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Parents and teenagers
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  No time for anything
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Are you a pessimist
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  How to
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  I don't know what to do
مرور درسآزمون
درس نهم:
  What would you do
مرور درسآزمون
درس دهم:
  The mothers of invention
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Bad losers
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Strange but true
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی