خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Where are you from
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Right place, wrong person
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Pland and dreams
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Parents and teenagers
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  No time for anything
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Are you a pessimist
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  How to
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  I don't know what to do
مرور درسآزمون
درس نهم:
  What would you do
مرور درسآزمون
درس دهم:
  The mothers of invention
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Bad losers
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Strange but true
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست