فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Where are you from
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Right place, wrong person
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Pland and dreams
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Parents and teenagers
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   No time for anything
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Are you a pessimist
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   How to
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   I don't know what to do
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   What would you do
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   The mothers of invention
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   Bad losers
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   Strange but true
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی