cover ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabularySPEAKING vocabularyWRITING vocabularyCOLLOCATION

cover /ˈkʌvə $ -ər/ verb [transitive]
cover noun


سقف زدن ، روکش کردن ، پوشانیدن پوشش ، بازی دفاعی ، مانور کردن بطوریکه قایق عقبی جلو نیفتد محافظت از بدن با شمشیر ، پوشش (بیمه) ، تامین زیان و خسارات بیمه ، بسته بندی ، حفاظ ، جان پناه ، خفاگاه پوشاندن ، انجام دادن ، اختفاء ، مخفی در بر گرفتن ، حایل شدن ، حاوی بودن درپوش ، روپوش ، دریچه ، نگهبان مخابراتی پست بگوش ، پوشاندن ، جلد کردن ، پنهان کردن ، طی کردن ، تامین کردن ، پوشش ، جلد ، رویه ، لفاف ، پاکت ، سرپوش ، علوم مهندسی: سرپوش ، بازرگانی: پوشش ، جلد ، ورزش: اماده شدن برای دریافت توپ ، اماده برای برگرداندن توپ ، بوته زار پناهگاه شکار ، علوم هوایی: پوشش ، علوم نظامی: نگهبان بگوش

: cover (for banknotes)

پشتوانه (اسکناس) ، قانون ـ فقه: پشتوانه

: cover (to)

تامین کردن ، جبران کردن ، بازرگانی: پوشش
الکترونیک: تامین ، پوشش ، تجارت خارجی: سقف زدن ، روکش کردن ، پوشانیدن پوشش ، جلد ، سرپوش ، علوم مهندسی: بازی دفاعی ، اماده شدن برای دریافت توپ ، بیس بال : سطح برف ، اماده برای برگرداندن توپ ، اسکواش : امادگی ، تنیس : ، مانور کردن بطوریکه قایق عقبی جلو نیفتد محافظت از بدن با شمشیر ، بوته زار پناهگاه شکار ، ورزشی: پوشش ، بیمه : ، تامین زیان و خسارات بیمه ، بسته بندی ، جلد ، بازرگانی: پوشش ، هواپیمایی: پوشش ، حفاظ ، جان پناه ، خفاگاه پوشاندن ، انجام دادن ، اختفای ، مخفی در بر گرفتن ، حایل شدن ، حاوی بودن درپوش ، روپوش ، دریچه ، نگهبان مخابراتی پست بگوش ، نگهبان بگوش ، علوم نظامی: پوشاندن ، جلد کردن ، پنهان کردن ، طی کردن ، تامین کردن ، پوشش ، جلد، رویه ، لفاف ، پاکت ، سرپوش کامپیوتر: پوشش

[TahlilGaran] Persian Dictionary

cover
[verb]
Synonyms:
- clothe, dress, envelop, put on, wrap
- overlay, coat, daub, encase, envelop
- submerge, engulf, flood, overrun, wash over
- conceal, cloak, disguise, enshroud, hide, mask, obscure, shroud, veil
- travel over, cross, pass through or over, traverse
- protect, defend, guard, shield
- report, describe, investigate, narrate, relate, tell of, write up
[noun]
Synonyms:
- covering, canopy, case, coating, envelope, jacket, lid, top, wrapper
- disguise, façade, front, mask, pretext, screen, smoke screen, veil
- protection, camouflage, concealment, defence, guard, shelter, shield
- insurance, compensation, indemnity, protection, reimbursement
Antonyms: bare, uncover, exposure
Contrasted words: display, exhibit, expose
Related Words: conceal, hide, screen, defend, protect, shield, enclose, enfold, envelop, shroud, wrap, superimpose, superpose, concealment, hiding, safety, security
English Thesaurus: cover, put something over something, wrap, envelop, be shrouded in mist/darkness/smoke etc, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. cover1 S1 W1 /ˈkʌvə $ -ər/ verb [transitive]
[Word Family: noun: cover, coverage, covering; adjective: undercover, coveredUNCOVERED; verb: coveruncover; adverb: undercover]
[Date: 1200-1300; Language: Old French; Origin: covrir, from Latin cooperire, from co- (co-) + operire 'to close, cover']

1. HIDE/PROTECT (also cover up) to put something over or be over something in order to hide, close, or protect it:
Cover the pot and bake for an hour.
She wore a low-cut dress, partly covered by a thin shawl.
cover something with something
Dan covered his face with his hands.

2. LAYER if something covers a surface, it forms a layer over it:
Grey mould covered the walls.
Much of the country is covered by snow.
cover something with/in something
The bulletin board was covered with messages.
The eruption of the volcano covered states as far away as Montana in a fine layer of ash.

3. INCLUDE to include or deal with a particular subject or group of things:
a course covering business law
Are there any areas you feel are not covered adequately in the book?
‘Exercise’ is a word which covers a vast range of activities.
We need more time to cover so much ground (=include so many things).
pollutants that are not covered by the Kyoto agreement

4. DISTANCE to travel a particular distance:
They were hoping to cover 40 miles yesterday.
A leopard can cover a lot of ground very quickly.

5. AREA to spread over an area:
The city covers 25 square miles.

6. NEWS to report the details of an event for a newspaper or a television or radio programme:
I’d just returned from covering the Cambodian war.

7. MONEY if a sum of money covers the cost of something, it is enough to pay for it:
The award should be enough to cover her tuition fees.
Airlines are raising fares to cover the rising costs of fuel.

8. INSURANCE if your insurance covers you or your possessions, it promises to pay you money if you have an accident, something is stolen etc:
Most policies cover accidental damage to pipes.
The treatment wasn’t covered by her health care insurance.
cover somebody against/for something
Are we covered for theft?
cover somebody to do something
He thought he was covered to drive the vehicle.

9. GUNS
a) to protect someone by being ready to shoot anyone who attacks them:
I’ll make for the door – cover me, will you?
b) to aim a gun at a person or a place where people might be, in order to prevent them from moving or escaping:
He stepped into the doorway and swung the gun up to cover the corridor.

10. SPORT to stay close to a member of the opposing team or a part of the field in order to prevent your opponents from gaining points

11. MUSIC to perform or record a song that was originally recorded by another artist:
They’ve covered several hits from the 1980s.

12. cover (all) the bases to make sure you can deal with any situation or problem so that nothing bad happens:
Parents are already stressed trying to cover the bases at home and at work.

13. cover yourself (against something) (also cover your back, cover your butt/ass American English) to do things in a way that will prevent people from blaming or criticizing you:
Doctors are concerned to cover themselves against charges of negligence.
He copied Stella in on the email just to cover his back.

14. cover your tracks to try to hide something you have done so that other people do not find out:
He started to destroy documents to cover his tracks.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. cover2 S1 W2 noun
[Word Family: noun: cover, coverage, covering; adjective: undercover, coveredUNCOVERED; verb: coveruncover; adverb: undercover]

1. PROTECTION [countable] something that is put on top of something else to protect it ⇒ lid:
a blue duvet cover
a plastic cover
A dust cover (=to keep dirt etc off) hung over the painting.

2. BOOKS [countable] the outer front or back part of a magazine, book etc:
His photo’s on the cover of ‘Newsweek’ again.
front/back cover
an advertisement on the back cover
I read the magazine from cover to cover (=all of it).
cover photo/shot/picture (=picture on the front cover)
The cover shot was of three guys in army kit.

3. BED the covers [plural] the sheets etc that you put over yourself when you are in bed:
The covers had slipped off in the night.

4. SHELTER [uncountable] shelter or protection from bad weather or attack
run/dive for cover
He was shot in the head as he ran for cover.
We were forced to take cover in a barn.
Three soldiers broke cover (=left the place where they were hiding).

5. INSURANCE [uncountable] British English the protection insurance gives you, so that it pays you money if you are injured, something is stolen etc Synonym : coverage American English:
medical cover
cover against/for
cover against fire and theft

6. WAR [uncountable] military protection and support given to aircraft, ships etc that are likely to be attacked:
fighters used as cover for ground troops

7. PLANTS [uncountable] trees and plants that grow in large numbers on a piece of land:
Once the forest cover is felled, rains wash away the soil.
With its spreading stems, ivy makes good ground cover.

8. WEATHER [uncountable] clouds, snow etc that partly hide the sky or the ground
cloud/snow/fog etc cover
Cloud cover in the morning should clear later.

9. WORK [uncountable] an arrangement in which people do a job or provide a service, especially because the people who normally do it are not there ⇒ backup:
It’s your responsibility to arrange adequate cover for holiday periods.
night-time ambulance cover

10. MUSIC [countable] (also cover version) a new recording of a song, piece of music etc that was originally recorded by a different artist:
She’s opted to do a cover version for her first single.

11. SECRET [countable usually singular] behaviour or activities that seem normal or honest but are being used to hide something bad or illegal
cover for
The gang used the shop as a cover for drug deals.
All that toughness is just a cover for his inability to show affection.

12. under cover
a) pretending to be someone else in order to do something secretly:
She was working under cover to get information on drug gangs.
b) under a roof or other structure:
The aircraft is displayed under cover in the USAF Gallery.

13. under (the) cover of darkness/night literary hidden by the darkness of night:
They escaped under cover of darkness.

14. under plain cover/under separate cover if a letter etc is sent under plain cover or under separate cover, it is sent in a plain envelope or a separate envelope:
The bill will be sent to you later under separate cover.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

cover
noun
I. sth put on/over sth
ADJ. loose a sofa with a loose cover
protective | removable | dust We spread dust covers over the furniture while the builders were in.
cushion, duvet, mattress, seat | manhole
VERB + COVER put on | take off
PREP. ~ for a cover for the swimming pool

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
II. sth that is over sth
ADJ. thick a thick cover of snow
cloud, snow We descended into Heathrow through thick cloud cover.
forest, ground plants that provide good ground cover

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
III. outside of a book/magazine
ADJ. back, front | hard, soft | book, magazine
COVER + NOUN design | story | girl
PREP. on a/the ~ There's a picture of the author on the back cover.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
IV. the covers: blankets, sheets, etc.
ADJ. bed
VERB + COVER get under | pull up | pull back, throw back She threw back the covers and got out of bed.
PREP. under the ~

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
V. insurance against sth
ADJ. comprehensive, full | wide This company provides wider cover.
standard | additional | insurance | fire, health, indemnity, life, medical
VERB + COVER have | give sb, provide (sb with)
PREP. ~ against cover against accidental damage
~ for cover for contents

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
VI. shelter/protection from the weather/damage, etc.
ADJ. air The RAF provided air cover for the attack.
VERB + COVER dive for, run for, take We ran for cover as it started to rain.
seek | find | give sb, provide (sb with) | break (= leave) The deer broke cover as the hunters approached.
PREP. under ~ All the seats are under cover.
under ~ of We attacked at night, under cover of darkness.
~ from They sought cover from the wind.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
VII. sth that hides the real nature of sth
ADJ. perfect | diplomatic spies operating under diplomatic cover
VERB + COVER blow (= reveal) He realized his cover had been blown
PREP. ~ for The club is a cover for various criminal activities.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
verb
I. put sth over sth to hide/protect it
ADV. completely | loosely | up She used dried leaves and twigs to cover up the hole.
VERB + COVER try to She tried to cover her face with her hands. (figurative) He tried to cover his embarrassment by starting to rub his hands together.
use sth to
PREP. with He covered the body with a cloth.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
II. form a layer on sth
ADV. completely
PREP. in The cars were all covered in snow.
with The children were completely covered with mud.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
III. money/tax/insurance
ADV. barely, hardly The payments he gets barely cover his expenses.
VERB + COVER help (to) | be intended to | be extended to VAT may be extended to cover books.
PREP. against This policy should cover you against accidental injury.
for a policy that covers you for fire and theft

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cover
ˈkʌvə
See: from cover to cover at from --- to(3) , under cover

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cover) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.83 : 2211
4.83دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cover)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cover) | موسس و مدیر مسئول :