خودآموز تاچ استون - سطح 4فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 4
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Interesting lives
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Personal tastes
مرور درسآزمون
درس سوم:
  World cultures
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Socializing
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Law and order
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Strange events
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Problem solving
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  What if?
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Material world
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Fame
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Trends
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Careers
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی