فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 4

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - Interesting lives [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - Personal tastes [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - World cultures [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - Socializing [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - Law and order [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - Strange events [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - Problem solving [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - What if? [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - Material world [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - Fame [مشاهده خلاصه درس]


درس یازدهم:
  - Trends [مشاهده خلاصه درس]


درس دوازدهم:
  - Careers [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی