فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 4

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Interesting lives
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Personal tastes
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   World cultures
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Socializing
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Law and order
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Strange events
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Problem solving
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   What if?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   Material world
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   Fame
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   Trends
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   Careers
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی