فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Mood food
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Spend or save
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Race across Miami
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Failure and success
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Sports superstitions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Shot on location
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Extraordinary school for boys
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   Sell and tell
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   Lucily encounters
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   Modern icons
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی