آموزش بیان آهنگین جملات انگلیسی

آموزش بیان آهنگین جملات انگلیسی

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه انتخاب نمایید :

  1. قوانین تلفظ آهنگین با روش پلكانی
  2. آشنایی با فونتیك های ضروری
  3. تلفظ صحیح اسامی ترکیبی
  4. تلفظ صحیح can و to
  5. اتصال اصوات در کلمات زبان انگلیسی
  6. تلفظ های مختلف حرف T
  7. مرور نكات مهم - بخش اول
  8. مرور نكات مهم - بخش دوم

بازگشت به کتابخانه مجازیبازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده سایر منابع کمک آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار